Mirasın reddi davası terimi, hukuken reddi miras davası olarak da söylenmektedir. Miras bırakanın ölümünden sonra, geride kalan mallar veya borçlar hakkında karar verme yetkisi mirasçılara aittir. Mirasçılar iki kısma ayrılır. Bunlar; yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olmaktadır.

Yasal mirasçılar, kanunen mirastan pay almaya hakkı olan mirasçılardır. Atanmış mirasçılar ise, miras bırakanın hayattayken yasal işlemler yaparak mirasından pay almaya hak kazandırdığı mirasçıdır.

Yasal ve atanmış mirasçılar, miras paylarını alabileceği gibi kendi tercihleri doğrultusunda mirastaki paylarını reddedebilme hakkına da sahiptirler. Miras hukuku kapsamı, mirasın kabul edilmesinde veya reddedilmesindeki hakkı ölçütler doğrultusunda mirasçının kararına bırakmıştır. Eğer mirasçı; reşit değilse, düşünme yeteneğinden yoksunsa veya benzeri durumdaysa vasi ve diğer hak yetkilisi bu konuda işlem yapabilir. 

Mirasın Hükmen Reddi Dilekçesi

Mirasın reddi davası, hükmen ret şeklinde açılacaksa, dava dilekçesi aşağıdaki dilekçe örneği gibi tasarlanabilir. 


                                                              … NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE


                                                                                                          (İhtiyati Tedbir Taleplidir)

DAVACI:

DAVALI:

MURİS:

KONU: Terekenin borca batık olduğunun tespiti ve mirasın hükmen reddi taleplidir

AÇIKLAMALAR: Davaya konu olan unsurlar maddeler halinde yazılır

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK, ilgili yasal mevzuat

DELİLLER: Borç sorgulaması ve borç kayıtları, murise ait taşınmaz mal varlığının olmaması kaydı, nüfus kayıt sureti, veraset ilamı, tanık, bilirkişi, keşif, yemin ve sair tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen ve re’sen değerlendirilen sebeplerle, öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne, yargılama yapılarak murise ait olan terekenin borca batık olduğunun tespit edilmesine ve mirasın hükmen reddine karar verilmesini, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini arz ve talep ederim.

EKLER: Borçlara dair evraklar

Mirasın Reddi Süresi 

Mirasın reddi davası, zaman aşımı süresine tabii tutulan davalardandır. Kanunen belirlenen zamanaşımı süresi hak düşürücü süredir ve sürenin dolmasıyla birlikte dava açma hakkı ortadan kaldırılır.

Reddi miras davasındaki yasal zamanaşımı süresi 3 ay olmaktadır. Fakat olağan dışı bir durumla karşılaşan mirasçı zamanaşımı süresinde istisna kurallarından yararlanabilir. Zamanaşımı süresi ölümün gerçekleşmesiyle veya ölümün öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Ayrıca TMK madde 610 içeriğine göre; Ret süresi sona ermeden önce mirasçı sıfatıyla tereke işlemlerini ilerleten, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan ya da miras bırakanın işlerinin ilerletilmesi için gerekli olan unsurların dışında işler yapan veya tereke mallarını gizleyen, kendisine hak payı çıkaran mirasçı reddi miras yapamaz.