Akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası, Türk medeni kanunu madde 165 içeriğinde yer almaktadır. Madde 165 içeriği şöyledir; Eşlerden biri akıl hastası olup bu sebeple ortak hayat diğer eş için çekilmez bir duruma gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurumu raporu ile tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Madde içeriğine göre, akıl hastalığının varlığı hem özel hem de mutlak boşanma sebepleri arasında yer alır. Akıl hastalığının tanımı “kişinin ayırt edebilme yeteneğinden uzak olması” şeklindedir. Bu sebeple de hastalığın varlığının ispatı sonucunda, boşanmaya dair karar verilir. 

Her hastalık boşanma sebebi değildir. Akıl hastalığı ve diğer vücutsal hastalık kapsamları hukuken farklıdır. Örneğin; AIDS vb. bir hastalık neticesinde, akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası açılamaz.


Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

                                                                                                                                                           … NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE


DAVACI: Davacının isim, soy isim, ikametgâh bilgileri burada yer alır.

DAVALI: Davalının isim-soy isim bilgileri ve davalının yasal temsilcisi olan kişinin bilgileri burada yer alır.

DAVA KONUSU: Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası

AÇIKLAMALAR: Tarafların akıl hastalığı nedeniyle yaşamış oldukları vakıalar burada maddeler halinde beyan edilir.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, heyet raporu ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanmış olan nedenlerle;

  1. Davanın kabulü ve tarafların boşanmalarına
  2. Boşanmaya bağlı olarak oluşan diğer taleplerde bu alanda maddeler halinde belirtilir

Akıl Hastalığı Sebebi İle Boşanma Davasında İspat

Türk medeni hukuku uygulamasına göre, çekişmeli boşanma davası açılacağı zaman kanunen geçerli olan bir nedene dayanarak bu dava açılmalıdır. Kanunen geçerliliği olmayan nedenle boşanma davası açılamaz. Böyle bir talep oluşsa bile, mahkeme davanın reddedilmesine karar verir.

Boşanma davası açılırken bir diğer etkende, zamanaşımı süresi olmaktadır. Boşanma sebeplerinin birçoğu konusunda zamanaşımı süresi söz konusu olmaktadır. Kanunen belirlenen süre içinde dava açma hakkı kullanılmazsa, ilerleyen sürede dava açılamaz. Fakat akıl hastalığı kapsamı, zamanaşımı süresine dâhil olmamaktadır.

Boşanma davasında ispat yükümlülüğü, davacı yani davayı açan tarafa aittir. Akıl hastalığına dayalı açılan boşanma davasında, evlilik birliğini çekilmez yapan vakıalar ve hastalığın ispat edilmesi zorunludur. Hastalığın ispatı, adli tıp ihtisas dairesinden veya doktorlar kurulundan alınan raporla yapılabilir.