Arı Hukuk Bürosu

En İyi Strateji

Arı Hukuk Bürosu

Sonuç Odaklıyız

Arı Hukuk Bürosu

Çözümler Üretiyoruz

Hakkımızda

arı hukuk bürosu
-Mustafa Kürşad Arı Hukuk Bürosu - Hakkında
mustafa kürşad arı

Avukat Mustafa Kürşad Arı

İstanbul ilinde doğmuş; ilk ve orta öğrenimini de İstanbul’da tamamlamıştır. Akabinde İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisansını tamamlayan Mustafa Kürşad Arı ,İstanbul Barosuna kayıtlı olarak stajyer avukatlık yapmış, günümüzde ise Beylikdüzü’nde kurduğu hukuk bürosunda serbest avukatlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda İstanbul Barosun'da CMK hizmetlerinde avukatlık yapmaktadır.

Hukuk Alanlarımız

1

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, Medeni Hukukun içerisinde önemli bir yere sahip olan Eşya Hukuku başlığının içerisinde yer alır.

Güncel Yayınlar

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüme dair oluşturulan hukuk alanı, kişilerin maddi ve manevi şekilde zararlarını önlemektedir

Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakanın ölümünden sonra oluşan hak ve borçlarla ilgili olan hukuk alanıdır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, Medeni Hukukun içerisinde önemli bir yere sahip olan Eşya Hukuku başlığının içerisinde yer alır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, haksızlığa uğrayan mağdur kişilerin haklarının korunmasını temel alan hukuk alanıdır.

Aile Hukuku

Aile Hukuku davalarının zaman aşımı süresi vardır ve bu sürenin dolmasıyla birlikte mağdur olan kişinin dava açma hakkı ortadan kalkmış olur.

Hukukta İstinaf Başvurusu

İstinaf kanun yolu HMK 341-360 içeriğinde yer almaktadır. İstinaf, ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararların hem olay açısından hem de hukuki açıdan üst derecede bulunan mahkemeye iletilmesi ve bu mahkeme tarafından kararın yeniden incelenmesidir.

Aldatmada Tazminat Miktarı

Aldatmada tazminat miktarı hesaplanmasında yetkili olan kişi hâkimdir. Hâkim, tazminat miktarını belirlerken; taraflar arasında yaşanılan vakıa ve vakıaların sonuçları, tarafların gelir ve gider düzeyleri vb. diğer faktörleri incelenir ve bu doğrultuda tazminat miktarı kararı verilir.

Boşanmada Aldatma Delilleri

Boşanmada aldatma delilleri gibi araştırılan bir konuda, aldatan tarafın ceza alıp almayacağı olmaktadır. Evlilik birliğinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davranarak eşini aldatan tarafa, ceza hukuku kapsamında bir ceza verilmez.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakasının alınabilmesi için en temel şart, boşanmaya bağlı olarak tarafın maddi yoksunluğa düşecek olmasıdır. Bu nafakanın alınabilmesi için mutlaka talepte bulunulması gerekir. Talep, mahkemeye resmi şekilde iletilmelidir.

Evlilikte Aldatma Tazminatı

Evlilikte aldatma tazminatı hakları nelerdir? Evliliğin en temel yükümlülüklerinden biri de, sadakat olmaktadır. Taraflardan biri sadakat yükümlülüğüne uygunsuz şekilde davranırsa, evlilikte aldatma olgusu gerçekleşmiş olur.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığında inşaat sözleşmesi tarafından olan yüklenici, sözleşmede belirtilen şekilde ve belirtilen sürede inşaata başlayıp bitirerek, arsa sahibinin payı olan bağımsız bölümleri yani daireleri teslim etmekle yükümlü olan kişidir.

Zincirleme Suç Nedir

Bir failin aynı suç işleme kararı çerçevesinde aynı mağdura yönelik aynı suçu birden fazla işlemesi durumunda kendisi hakkında tek cezaya hükmedilecek, fakat cezası hüküm uyarınca 4/1 oranından 4/3 oranında arttırılarak verilecektir.

Zina Sebebiyle Boşanma

Zina sebebiyle boşanma, Türk medeni kanunu madde 161 gerekliliğince, özel yargılama usullerine tabii tutulan dava türleri arasında yer almaktadır.

Mevsimlik İş Sözleşmesi

İş kanunları içeriklerinde, mevsimlik işçiye dair net bilgilere sıklıkla yer verilmemiştir. Kanunun 53.maddesine göre, niteliklerinden dolayı bir senden daha az süren mevsimlik ya da kampanya işlerinde çalışanlara, yıllık ücretli çalışanlara ilişkin izinlere dair hükümlerin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Ceza Davalarında Yakalama Ve Gözaltı

Yakalama ve gözaltına alma kapsamları, koruma tedbirleri arasında yer almaktadır. Koruma tedbiri alma kararı verilirken; insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi kapsamlarda göz önünde bulundurulur.

Genel Boşanma Sebepleri

Türk medeni hukuku kanunlarına göre boşanma davaları 2 şekilde açılabilir. Bunlar anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davasıdır.

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin iş yerinde geçirmiş olduğu yıllara göre hesaplama yapılır. İşçinin her yılı için, brüt ücretin 30 günlük ücretlendirmesi 1 yıllık kıdem olmaktadır. 30 günlük ödeme ücreti, normal ücret ve çalışanın aldığı diğer ücretlerden oluşmaktadır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Unsurları

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, TCK madde 299 içeriğinde düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı, makamının vermiş olduğu yetkiler dolayısı ile saygı gösterilmesi zorunlu olan bir mevkidir.

İş Kazası Tazminat Davası

İş kazası tazminat davası ve tüm iş davası konuları hakkında, Büyükçekmece avukat ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda; işyerinde ya da iş sebebinden kaynaklı meydana gelen, vücut bütünlüğünü ruhsal olarak veya bedenen engelli şekle getiren, ölüme sebebiyet veren tüm vakıalar iş kazası olarak belirtilmiştir.

Yıllık İzin Şartları

Yıllık izin şartları, 4857 sayılı iş kanununun 53.maddesinde yer almaktadır. Yıllık ücretli izin; iş yerinde işe başladığı tarihten itibaren en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yönelik olarak belirlenen dinlenme hakkıdır.

Koruma Tedbirleri

Koruma tedbirleri, Türk ceza hukuku içerisinde yer alır ve toplum huzurunun korunması amacında yapılan uygulamalardan bir kısmını oluşturur.

Sosyal Şiddetle Evlilik Birliğinin Sarsılması

Evlilik birliğinin sonlanmasına neden olan tek şiddet, fiziksel şiddet olmamaktadır. Bunun yanı sıra sosyal şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet vb. diğer şiddet türleri de boşanma davasının açılması için geçerli nedenler arasında yer almaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin değiştirilmesi davası, Türk medeni kanunu madde 183 içeriğinde yer almaktadır. Madde içeriğine göre; Anne ya da babanın başka biriyle evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu olması halinde hâkim, re’sen ya da anne ve babadan birinin isteği üzerine gerekli önlemleri alır.

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Yabancı ülke mahkemelerinde verilmiş olan kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan davaya, tanıma ve tenfiz davaları denilmektedir. İş bu dava açılmazsa yurtdışı mahkemelerinde verilen karar, Türkiye’de geçerli olamaz.

Devletin Mirasçılığı Nasıl Olur

Madde içeriğine göre; mirasçısı olmadan veya mirasçı bırakmadan ölen kişinin mirası Devlet’e kalır. Miras bırakan sıfatındaki kişinin mirasçı zümresinde hiç kimse yoksa kanunların uygunluk derecesine göre mirasına mirasçı ataması yapabilir.

Denetimli Serbestliğe Uymama

Denetimli serbestliğin hak kazanılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Denetimli serbestliği hak kazanan hükümlünün, bu kararın onaylanmasından sonra da uyum sağlaması gereken belli başlı şartlar olmaktadır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, TCK madde 299 içeriğinde yer almaktadır. Cumhurbaşkanı, ülkeye yönetmekle ve dış ilişkileri düzenlemekle yükümlü olan kişidir.

Ceza Mahkemesi Kanunu

Ceza mahkemesi kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4 Arlık 2024 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı kanun olmaktadır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir

Boşanma sebepleri nelerdir sorusunun yanıtını, Türk Medeni Kanunu’na göre iki kısma ayırarak incelememiz mümkündür. TMK kapsamına göre boşanma nedenleri işi kısma ayrılır.

Gasp Suçu Cezası

Gasp suçu cezası, Türk ceza kanunu madde 148-149 içeriklerinde yer alır. Gasp suçunun bir diğer terimi de, yağma suçu olmaktadır.

Ceza Hukuku Nedir

Ceza hukuku, suç ve suça bağlı verilen ceza kavramlarını içeriğinde barındırır. Ceza hukukunun en temel amacı, toplum huzurunun sağlanması ve korunmasıdır.

Ceza Davasında Zamanaşımı

Zaman aşımı süresi hak düşürücü süredir. Kanunen belirlenen bu süre içerisinde davanın açılması veya şikâyet hakkının kullanılması gerekmektedir.

Ceza Davası Nedir

Ceza davaları, ceza hukuku kapsamında yaşanılan mağduriyetler neticesinde açılan davalardır. Ceza davasının açılabilmesi için, öncelikle Savcılık tarafından iddianame hazırlanması gerekmektedir. Kapsamı ne olursa olsun tüm ceza davaları, kamu davası niteliği taşımaktadır.

Boşanma Protokolü

Medeni hukuk kapsamına göre boşanma davası, çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma tarzında açılabilir. Çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için, kanunen geçerli olan boşanma sebeplerinden en az bir vakıanın yaşanması ve bunun ispat edilebilir olması gerekir.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davaları; davanın açılma şekli, davanın süreci, davanın sonuçları ve diğer özellikleri açısından farklılıklar göstermektedir.

Boşanma Davası Nedir

Boşanma davası nedir ne bu davanın sonucunda ne olur? Kadın ve erkek ortak hayat kurmak için resmi şekilde evlenmeyi isteyebilir

Boşanma Davasının Reddi

Boşanma davası açılırken veya süreç devam ederken usulden ya da esastan yapılan eksik, hatalı işlem sonrasında dava reddedilebilir.

Boşanma Davası Dilekçesi

Dava dilekçeleri, kanunun uygun gördüğü şekillerde düzenlenmelidir. Çünkü dilekçeler resmi evrak niteliğinde mahkemeye sunulan beyanlardan ibarettir.

Boşanma Davasında Yetki

Boşanma davasında yetki kapsamını mahkeme açısından inceleyecek olursak, konuyu iki kısma ayırmamız gerekir. Bunlar yetkili mahkeme ve görevli mahkemedir.

Boşanma Nedenleri

Medeni hukuk sistemine göre, anlaşmalı boşanma davasında boşanmaya dar nedenler mahkemeye sunulmaz. Fakat bu durum çekişmeli boşanma davalarında farklıdır. Çekişmeli boşanmalarda, kanunen geçerliliği olan vakıalar evlilik birliğinde yaşanmış olmalı ve bu sebebe bağlı olarak da dava açılmalıdır.

Bileşik Suç Nedir

Bileşik suç nedir sorusunun yanıtını, TCK madde 42 içeriğini inceleyerek belirtebiliriz. TCK Madde 42; Biri diğerinin unsurunu ya da ağırlaştırıcı nedenini oluşturması nedeniyle tek fiil sayılan

Ayıplı Mal Çeşitleri

Ayıplı mal çeşitleri arasında belirtmiş olduğumuz ekonomik ayıp ve maddi ayıp aynı kapsam olmaktadır.

Alt İşveren Nedir

“Bir işverenden, işyerinde yürütülmekte olan mal ya da hizmet üretimine dair yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan kişi.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Türk medeni hukuku kanunlarına göre; 1 yıllık evliliği dolmuş olan taraflar boşanmayı kabul ederlerse ve boşanmanın maddi-manevi tüm sonuçlarında ortak karar alırlarsa, anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Yargıtay’a göre boşanma sebepleri nelerdir? Yargıtay kararları, emsal karar niteliği taşımaktadır. Yani Yargıtay tarafından verilen kararlar, benzer veya aynı olan davalarda temsili karar olarak mahkemeye sunulabilir.

Yaş Değiştirme Davası

Yaş değiştirme davası, kişinin yaşının küçültülmesi ya da büyütülmesi talepli olmaktadır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Zina nedeniyle boşanma davası, Türk medeni kanunu madde 161 içeriğinde yer alır. Bu kanun maddesine göre zina sebebiyle boşanma davası, aile hukuku mahkemesinde açılmalıdır.

Tehdit Nedeniyle Boşanma

Türk medeni kanun madde 166 içeriğinde, tehdit nedeniyle boşanma davası açıklanmaktadır.

Mirasın Reddi Davası

Mirasın reddi davası terimi, hukuken reddi miras davası olarak da söylenmektedir. Miras bırakanın ölümünden sonra, geride kalan mallar veya borçlar hakkında karar verme yetkisi mirasçılara aittir.

İşçinin İstifa Etmesi

İş akdinin sonlandırılmasıyla birlikte, hem işçinin hem de işverenin karşılıklı olarak belli başlı yükümlülükleri oluşur. Fakat bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, kanunen uygun görülen şekillerde iş akdi sonlanmış olmalıdır.

Soyadı Kanunu Ve Kadınlar

Kişilerin kimliklerinin belirlenmesindeki en önemli unsurlardan biri, kullanmış oldukları soy isimleri olmaktadır. Soyadı, doğumla birlikte kazanılır ve belli başlı etkenlerden dolayı kullanılan soyadında değişiklik yapılabilir.

İflasın Ertelenmesi

İflasın ertelenmesi, borca batık olan işletmenin iflas tasfiyesi unsuruyla sona erdirilmesinden ziyade tüzel kişiliğinin devam ettirilerek, mali durumunun düzeltilmesini sağlayan olanaktır.

Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanma davasının maddi sonuçlarından biri de, malların paylaşılmasıdır. Fakat taraflardan birinin kötü niyet amaçlayarak bir kısım malı, diğer eşin haberi olmadan satması vb. gibi etkenlerde mal kaçırmadan söz edilebilir.

Boşanmada Hâkim Kararı

Hâkim, mahkemenin karar verme konusunda yetkili olan kişisidir. Hâkim karar verirken, dosyaya dâhil olan tüm unsurları değerlendirmekle yükümlüdür. Ayrıca tarafların menfaatlerini de göz önünde bulundurmalıdır.

Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Beylikdüzü boşanma avukatı olarak, hizmet sunduğumuz alanlardan biri de avukata soru sorulmasıdır. Aile hukuku avukatları, konusunda uzman bilgiye ve deneyime sahip kişilerdir. Bu sebeple de sadece dava süreçlerini ilerletmez, bunun yanı sıra danışanlarına konu hakkında detaylı bilgide verirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma davasının şartları, uygun şekilde yerine getirilmezse boşanma gerçekleşemez. Bu sebeple de düzenlenen protokol ve dilekçe içeriği çok önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Taraflar hazırlanan iki evrak hakkında gerekli incelemeyi yapar ve imzalarını atarlar. Bunun sonrasında da anlaşmalı boşanma davası açma işlemleri başlatılabilir.

Alıkoyma Suçu ve Cezası

Alıkoyma suçu ve cezası konusu, TCK madde 109 içeriğinde yer alır. Alıkoyma tabirinin bir diğer kelime anlamı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olmaktadır.

Aile Hukuku Nedir

Aile hukuku nedir sorusunun yanıtını; aile ve aileye dair olan çözümsüzlüklerde, başvurulabilecek olan hukuk alanı olarak tabir edebiliriz.

Miras Avukatı

Miras avukatı, yazımızın bu kısmında belirttiğimiz konularda, danışmanlık verme ve dava süreci ilerletme yetkisine sahiptir.

İş Ve Sosyal Güvenlik Avukatı

İş ve sosyal güvenlik avukatı, iş hukuku davalarının tamamında görev yaparlar. İş hukuku davalarının içerisinde, sosyal güvenliğe dair yani SGK ile ilgili olan davalarda yer almaktadır.

İş Mahkemesi Ve Arabuluculuk

İş mahkemesi ve arabuluculuk sistemi, yenilenen kanun uygulamasıyla birlikte sistematik şekilde çalışmaya başlamıştır.

İcra Ve İflas Avukatı

İcra ve iflas hukuku kanunlarına göre, kişiler bu işlemleri kendi yetkilerinde yapabileceği gibi vekil avukatları aracılığıyla da işlemlerin yapılmasını talep edebilirler.

Haciz Nedir

Borcunu ödemeyen borçlu taraf hakkında, resmi şekilde işlemler başlatılır. Başlatılan resmi işlemlerin kesinleşmesiyle birlikte, borçlu olan taraf halen borcunu ödemiyorsa, kanunen haciz yoluna başvurulur.

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku, oldukça geniş konu kapsamını içermektedir. Tapu iptal ve tescil davası, bu hukuk alanın sadece bir kısmında yer almaktadır.

Ceza Avukatı

Ceza avukatı; Türk ceza kanunu ile ilgili olan tüm davalarda görev yapmaya yetkisi bulunan avukattır.

Aile Ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma avukatı olarak görev yapan avukatlar, her türlü boşanma davalarında ve aile hukuku davalarına bakabilme yetkisine sahiptirler.

Resmi Vasiyetname Nedir

Resmi vasiyetname nedir ve nasıl yapılabilir? Vasiyetname, miras bırakanın hayattayken mallarını mirasçıları arasında paylaştırmasıdır.

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı

Miras hukukunda mal paylaşımı yapılırken, miras hukuku kanunları geçerlidir. Kanun maddelerine aykırı yapılan miras paylaşımları, mirastan mal kaçırma vb. davaların açılmasına neden olur.

Tahliye Davası Nedir

Ülkemizde son yıllarda en sık karşılaşılan dava türlerinden biri olan tahliye davası, kiracı ve mal sahibi arasında olmaktadır. Tahliye davaları, mal sahibinin taşınmazını kiraya verdikten sonra bazı gelişmeler neticesinde taşınmazının boşaltılmasını istemesi üzerine açılır.

Velayet Davası Hakkında

Velayet davası hakkında bilinmesi gereken bazı unsurları belirtirken, velayet davasının avukatsız şekilde ilerletilebileceğini açıklamıştık. Ama avukatsız ilerletilen davalarında, risk unsurlarını içerdiğini de yeniden belirtmek isteriz.

Ceza Yargılamasında Soruşturma

Soruşturma, ceza muhakemelerinin ilk evresi olmaktadır. Ortada suç şüphesi oluşturan etkenin kolluk kuvvetlerine bildirilmesiyle, dava açılmasına neden olacak iddianamenin düzenlenmesi süresinde geçen zamana soruşturma evresi denilir.

Tedbir Nafakası Nedir

Tedbir nafakası, Türk Medeni Kanunu madde 169 ve 197 içeriklerinde açıklanmıştır.

Velayetin Değiştirilmesi

Velayet, ergin olmayan çocuğun maddi ve manevi haklarının tamamen korunması için anne ve babaya verilmiş olan sorumluluktur.

Boşanmada Yargılama Usulü

Boşanmada yargılama usulü TMK madde 184 içeriğinde açıklanmıştır. Boşanma davasında yargılama belirteceğimiz maddelerdeki kurallar saklı kalmak kaydıyla hukuk usulü muhakeme kanununa tabi olmaktadır.

Ziynet Alacağı Davası

Ziynet alacağı davası, boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ayrı bir dava gibi açılabileceği gibi boşanma davasının içerisinde de ziynet alacakları şeklinde talep edilebilir

Velayet Davası

Velayet davası açılabilmesi için kanunen öngörülen vakıalardan en az bir tanesinin meydana gelmiş olması gerekir.

Ortak Velayet

Ortak velayet, müşterek çocuğun velayet kapsamında yer alan haklarının korunması ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde hem annenin hem de babanın yer almasıdır.

İddet Süresi Nedir

İddet süresi nedir ve bu sürede hangi kurallara uygun davranılmalıdır? İddet süresi, Türk Medeni Kanunu madde 132 içeriğinde yer almaktadır.

Ceza Hukukunda Af

Ceza hukukunda af olursa ne olur? Türk ceza kanunu madde 65 içeriğinde af kapsamı açıklanmıştır.

İddet Davası

İddet davası hangi durumlarda açılabilir? İddet süresi, boşanmış kadının yeniden evlenebilmek için beklemesi gereken zorunlu süredir.

Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu

Bilişim gizliliğini ihlal suçu ne anlama gelir ve bu suçun cezası nedir? Bilişim suçlarının bir diğer terimi de siber suçlar olarak bilinmektedir

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilir mi? Evlilik birliği devam ederken taraflardan birinin evi terk etmesi durumunda, diğer tarafın boşanma davası açmaya hakkı vardır.

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı yapılırken, mirasçıların atanmış ya da yasal mirasçı olmaları unsurlarına dikkat edilmelidir.

İş Kazası Tazminat Davaları

İş kazası tazminat davaları, işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölmesi neticesinde açılan davalardır

Esenyurt Avukat

Esenyurt avukat olarak hukuk büromuzun faaliyet gösterdiği alanlardan biri de icra ve iflas hukuku olmaktadır.

Avcılar Avukat

Avcılar avukat olarak hukuk büromuz; aile hukuku davaları, miras hukuku davaları, ceza hukuku davaları, gayrimenkul hukuku davaları, iş hukuku davaları ve kentsel dönüşüm hukuku davalarında yer almaktadır.

Büyükçekmece Avukat

Büyükçekmece avukat olarak Büyükçekmece, İstanbul ve tüm şehir dışı davalarında kanuni süreçleri ilerletmekteyiz.

Beylikdüzü Avukat

Beylikdüzü avukat olarak bilinen hukuk büromuz birçok hukuki dava alanında faaliyet göstermektedir.

Nafaka Türleri

Nafaka türleri kendi içinde 4’e ayrılmaktadır.

Vasiyetname Nedir

Vasiyetname düzenlemesi yapılırken hem vasiyetnamenin hem de miras bırakanın uygunluk koşullarına uygun olması gerekir.

Hırsızlık Suçu Nedir

Hırsızlık suçu, Türk ceza kanununun kişilere yönelik işlenen suçlar kapsamı içeriğinde yer alır.

Basit Gasp Suçu

Basit gasp suçu nedir ve hangi etkenlerde suçun ceza oranında değişiklikler olur?

Nafaka Nedir

Nafaka, maddi olarak yoksunluğa düşecek olan kişi için ödenecek paradır.

Miras Davası

Miras davası miras bırakanın ölümü halinde veya miras bırakanın mahkeme tarafından kabul gören gaipliği durumunda ortaya çıkar.

İş Davası Nedir

İş davası nedir sorusunun yanıtı, 7036 sayılı iş mahkemeleri kanun maddesinde açıklanmıştır.

Ceza Davası

Ceza davası, Savcılığın dava açılmasına yönelik olarak düzenlemiş olduğu iddianame sonrasında başlatılır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik birliğinin kurulmasından sonra taraflar arasında yaşanan vakıalardan dolayı ortak hayat çekilmez duruma gelirse boşanma davasının açılması kaçınılmaz olur.

Boşanma Davası

Boşanma davası, evlilik birliğinin resmi şekilde sonlandırılması için açılan davadır.